2019 Amstedan °à¤¦à¤°à¥ €

2020/08/14

•à¥€à¤•à¥ƒà¤¤ ® यूरोठμी ”र ® •à¥€à¤•à¤°à¤ £ •à¥‡ •à¥€ € °à¤¦à¤°à¥ शनी है। 2019 •à¤°à¤£ आरठआई ®à¥ °à¥ ® ®à¥‡à¤‚ 5 से 8 फरà¤μरी • , ”र ° दर … à¤‚à¤¤à °à¤¿à¤•à¥ · ”र सहà¤à¤¾à¤—ॠ€ •à °à¤£ दोनों •à¥‡ संदरॠ®à¥‡à ¤ à¤¸à¤¬à¤¸à ¥ ठ¥ बड़ा à¤¾à ¥ ¤€ ° €à¤‚ ° आईएसई ®à¥‡à¤‚ दिखाय ° ° ®à¥‡à¤‚ अ - … नॠμ होता है। ®à¤¯ •à¥‡ , ° ° दर € ®à¥‡à¤‚ –ाठ—ठ3 •à¥‹ :

P3.91 ° ​​500x500 °à¥‡à¤‚टल à¤²à ¥ à¤¡à¤¿à¤¸à ¥ à¤ªà ¥ à¤²à ¥

P3.9-7.8 °à¤¦à¤°à¥ शी € डिस à ¥ à¤ªà ¥ à¤²à ¥

€ 2 •à¥‰à¤²à¤® ²à ¥°à¤¦à¤°à¥ ®à¥‡à¤‚ हम •à °à¤¾à¤¨à¥‡ ®à¤ •à¤° -ॠ”र •à¥‹ •à¤° –ॠ€ ®à¤¹à¤¸à¥‚स •à¥€à¥¤ Itâ € â„¢ •à¥‡ °à¤¹ के • …नमोल ®à¥Œà¤•à¤¾ •à¤¿ μे —ॠ°à¤¾à¤¹à¤•à¥‹à¤‚ •à¥‡ μाद •à¤°à¤¨à¥‡ के कॠµà¥‡ ®à¤¨à¥‡ ®à¤¨à¥‡ •à¥€ जरूठ°à¤¤ •à¥€ •à¥‡ …चॠ›à¥‡ μिचठ° °à¤¦à¤¾à¤¨ •à¤° •à¤¤à¥€